Tag :giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

1. Chính trực: Liêm chính, trung thực trong ứng xử & trong tất cả các giao dịch. 2. Sáng tạo: Sáng tạo để tạo ra sự khác biệt và giá trị gia tăng. ...